Ochrana osobních údajů

 

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.martinaholubarova.cz a rovněž klienty a zájemce o produkty provozovatele těchto webových stránek. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které své osobní údaje provozovateli uvedeného webu poskytly.
 2. Provozovatelkem webových stránek www.martinaholubarova.cz je Martina Holubářová, IČ: 88082491, se sídlem Hustířany 7, Velichovky, PSČ 552 11. Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekty údajů s jejich právy a povinnostmi a především jim poskytnout srozumitelnou informaci o tom, jak bude s jimi poskytnutými údaji nakládáno.

 

II.Vymezení pojmů

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle zákona jsem správce osobních údajů poskytnutých mně vámi, jako subjekty údajů. Kontaktovat mě můžete na mailu info@martinaholubarova.cz. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím a vyřídím obratem, v nejkratší možné době.
 2. OSOBNÍ ÚDAJ. Je to jakákoli informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Může to být například jméno a příjmení, může to být například i záznam z kamerového systému, na kterém je daná osoba rozeznatelná. V některých případech není zcela nesporné, zda se jedná o osobní údaj či nikoli. Proto uvádím, že v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracováváme veškeré údaje, které vyplní návštěvník webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na náš mail nebo do registračního a objednávkového systému, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ, DIČ a telefonní spojení. Dále zpracováváme údaje, které vyplní subjekt údajů v tištěné smlouvě nebo jiném dokumentu (např. dotazníku, objednávkovém formuláři).
 3. SUBJEKT ÚDAJŮ. Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupuji i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.

 

III. Poskytnutí osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.
 2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné vystavení účetních a daňových dokladů. Dále musím upozornit, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být produkty řádně doručeny a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

 

IV. Účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu nebo v souvislosti s požadavkem na prodej produktů jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.
 2. Stejně tak údaje vyplněné v registračním formuláři pro zasílání novinek, stažení ebooku zdarma jsou zpracovávány za účelem zajištění zaslání příslušných vámi vybraných informací a ebooku. Ani v tomto případě k takovému zpracování (splnění mé povinnosti) není ze zákona nutný souhlas subjektů.
 3. I bez souhlasu subjektu údajů lze v případě, že se jedná o mého klienta, zasílat na subjektem sdělený mailový kontakt tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Protože si velmi vážím vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje sdělujete a těší mě váš zájem o mé produkty, zavazuji se vám mailem posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky produktů. K tomuto účelu budu zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a mailový kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvádím, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.
 4. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází tak, abych vám zasílala informace a nabídky pouze z té oblasti, o kterou máte zájem.

 

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v čl. IV. je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některý z produktů.
 2. Pokud si pouze stáhnete některý z produktů zdarma, můžu vaše údaje k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb využívat pouze s vaším souhlasem. Ten vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma.

 

VI. Zpracování a ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce a správce zaručuje, že zachová mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytne je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.
 2. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

 

VII. Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

 1. Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím.
 2. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů.
 3. Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělím, pokud o to požádáte.